REKLAMAČNÝ PORIADOK

I. 

DEFINÍCIA POJMOV 

 

 1. Predávajúci - spoločnosť OUTDPRO, s. r. o. so sídlom: Gen. Svobodu 683/7, 089 01  Svidník, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 41743/P, IČO: 53613023, DIČ: 2121427165, IČ DPH: SK2121427165,  bankové spojenie: 2002173705/8330, BIC: FIOZSKBAXXX, IBAN: SK0583300000002002173705, e-mail: zakaznickyservis@outdpro.sk, tel. číslo: +421918530711, webové sídlo: www.outdpro.sk. Predávajúci je prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.outdpro.sk. 
 2. Objednávateľ - objednávateľom je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá s Predávajúcim uzatvorila kúpnu zmluvu. 
 3. Spotrebiteľ - spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom E-shopu umiestneného na doméne www.outdpro.sk, a ktorej tento Tovar neslúži na výkon jej zamestnania, povolania alebo podnikania. 
 4. E-shop - internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.outdpro.sk. 
 5. Tovar - tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu. 
 6. Objednávka - úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope, resp. uzavrieť zmluvu na diaľku. 
 7. Cena - celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH, či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného a prípadného poplatku za dobierku. 
 8. Dopravné - cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s Tovarom. 

 

 

II. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA A REKLAMÁCIE 

 

 1. Pri preberaní Tovaru je Spotrebiteľ povinný skontrolovať:
  1. či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou,
  2. či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou,
  3. či je Tovar alebo jeho obal poškodený. 
 2. V prípade, že bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Spotrebiteľ povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín, e-mailom kontaktovať Predávajúceho. V takom prípade je Spotrebiteľ oprávnený Tovar neprevziať a s osobou, ktorá Tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky. 
 3. V prípade, ak bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Spotrebiteľ objednal, je Spotrebiteľ povinný Tovar prevziať, avšak o tejto skutočnosti je povinný bezodkladne informovať Predávajúceho a to na e-mailovú adresu zakaznickyservis@outdpro.sk a uplatniť si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva Tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Spotrebiteľ odmietne prevziať Tovar podľa tohto odseku tohto Reklamačného poriadku, je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. 
 4. Spotrebiteľ môže Tovar reklamovať e-mailom na adrese: zakaznickyservis@outdpro.sk alebo poštou na adrese aktuálneho sídla Predávajúceho, a to spolu s faktúrou. V reklamácii je Spotrebiteľ povinný uviesť:
  1. svoje identifikačné údaje,
  2. údaje Predávajúceho,
  3. opis Tovaru, ktorý Spotrebiteľ reklamuje,
  4. popis vady Tovaru a
  5. číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka. 
 5. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. 
 6. V prípade, že Spotrebiteľ požiada o zaslanie prepravného štítku, odošle mu Predávajúci prepravný štítok kuriérskej spoločnosti podľa výberu predávajúceho, ktorý Spotrebiteľ pripevní na primerane zabalený Tovar a odovzdá takto zabalený Tovar kuriérovi alebo na odbernom mieste danej kuriérskej spoločnosti.  
 7. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy Spotrebiteľ Tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k Tovaru uvedené inak. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným. 
 8. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:
  1. prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
  2. znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar,
  3. používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa,
  4. vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,
  5. zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, úpravy),
  6. pri používaní Tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený,
  7. mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev Tovaru a pod.,
  8. neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,
  9. po uplynutí záručnej doby. 
 9. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. 
 10. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. 
 11. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). 
 12. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Spotrebiteľ uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. 
 13. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Spotrebiteľa e-mailom alebo doporučeným listom. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie Tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia Tovaru nemôže Predávajúci od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru. 
 14. Odborné posúdenie Tovaru musí obsahovať:
  1. identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
  2. presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
  3. popis stavu výrobku,
  4. výsledok posúdenia,
  5. dátum vyhotovenia odborného posúdenia. 
 15. Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia Tovaru odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. 
 16. Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením od Predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 
 17. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. 
 18. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. 
 19. Predávajúci nevydal žiadne ďalšie kódexy správania, ktoré by mal dodržiavať, okrem tohto Reklamačného poriadku, Všeobecných obchodných podmienok a Podmienok ochrany duševného vlastníctva

 

III. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 1. Na vzťahy neupravené týmto Reklamačným poriadkom, ani Všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia:
  1. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  2. zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
  3. zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,
  4. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 2. Na uplatňovanie nárokov Objednávateľov, ktorí nie sú Spotrebiteľmi sa vzťahuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 3. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmto Reklamačným poriadkom a zaväzuje sa ho dodržiavať. 
 4. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 19. 02. 2024. 
Outdpro Logo
Nastavenie Cookies

Internetový obchod OUTDPRO.sk používa pre správne fungovanie Nevyhnutné súbory Cookies, ktoré ukladá do Vášho zariadenia a pristupuje k nim.

 

Voliteľne však môže internetový obchod OUTDPRO.sk a/alebo riešenia tretích strán, ktoré používa, ukladať do Vášho zariadenia aj Analytické súbory Cookies a/alebo Marketingové súbory Cookies a pristupovať k nim. Vyberte, prosím, či s ich používaním súhlasíte. Viac informácií

Prispôsobiť