Všeobecné obchodné podmienky

I. 

DEFINÍCIA POJMOV 

 

 1. Predávajúci - spoločnosť OUTDPRO, s. r. o. so sídlom: Gen. Svobodu 683/7, 089 01  Svidník, Slovenská republika, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 41743/P, IČO: 53613023, DIČ: 2121427165, IČ DPH: SK2121427165, bankové spojenie: 2002173705/8330, BIC: FIOZSKBAXXX, IBAN: SK0583300000002002173705, e-mail: zakaznickyservis@outdpro.sk, tel. číslo: +421918530711, webové sídlo: www.outdpro.sk. Predávajúci je prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.outdpro.sk. 
 2. Objednávateľ - objednávateľom je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá s Predávajúcim uzatvorila kúpnu zmluvu, vrátane Spotrebiteľa. 
 3. Spotrebiteľ - spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom E-shopu umiestneného na doméne www.outdpro.sk, a ktorej tento Tovar neslúži na výkon jej zamestnania, povolania alebo podnikania. 
 4. E-shop - internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.outdpro.sk. 
 5. Tovar - tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu. 
 6. Objednávka - úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope, resp. uzavrieť zmluvu na diaľku. 
 7. Cena - celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH, keďže Predávajúci je platcom DPH, či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného a prípadného poplatku za dobierku. 
 8. Dopravné - cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s Tovarom. 
 9. VOP - tieto všeobecné obchodné podmienky. 

 

 

II. 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

 1. Tieto VOP upravujú:
  1. proces nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu,
  2. podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,
  3. práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Objednávateľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,
  4. odstúpenie od zmluvy. 

 

 

III. 

OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE ZMLUVY 

 

 1. Objednávateľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.outdpro.sk. 
 2. Popis každého jednotlivého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, ako aj cena, sú uvedené v E-shope v rámci zobrazenia stránky Tovaru. Upozorňujeme, že informácie o popise a vlastnostiach Tovaru sa môžu pri jednotlivých konkrétnych kusoch výrobkov mierne odchyľovať. 
 3. Objednávateľa objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope. 
 4. Po stlačení tlačidla „Do košíka“ pri jednotlivom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka Objednávateľa. Nákupný košík daného Objednávateľa je tomuto Objednávateľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie. 
 5. V náhľade nákupného košíka môže Spotrebiteľ skontrolovať, aký Tovar je pridaný v nákupnom košíku, v akom počte kusov, aká je jednotková Cena a medzisúčet. Objednávateľ môže počas zadávania Objednávky upraviť počet kusov jednotlivého Tovaru.  
 6. Pri zadávaní Objednávky Objednávateľ uvádza fakturačné údaje a dodacie údaje. Objednávateľ si zároveň zvolí spôsob platby a dodania z ponúkaných možností (podľa čl. IV týchto VOP). 
 7. K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dodania a prípadný poplatok za dobierku. 
 8. Pred dokončením Objednávky má Objednávateľ možnosť kontroly vyplnených údajov a obsahu nákupného košíka. Objednávku Objednávateľ dokončí stlačením tlačidla „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Predtým je Objednávateľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a Reklamačným poriadkom a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Oboznámil/a som sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom". 
 9. Spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie zasielame Objednávateľovi zakaždým, keď u nás nakúpi, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov, neodmietne zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, ktorému na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a e-mailovú adresu Objednávateľa. Osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže Objednávateľ kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky nebude dotazník Objednávateľovi ďalej zasielaný. 
 10. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“, Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil / bol Predávajúcim informovaný aj o:
  1. vlastnostiach Tovaru,
  2. celkovej Cene, ktorú je Objednávateľ povinný Predávajúcemu uhradiť. 
 11. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú tento uviedol pri registrácii alebo pri zadaní Objednávky potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke, ako aj znenie VOP a Reklamačného poriadku, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky. Potvrdenie Objednávky bude obsahovať zoznam Tovaru, počet kusov, Cenu, spôsob dopravy, spôsob platby, fakturačné, dodacie a kontaktné údaje Objednávateľa. 
 12. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 10 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Objednávateľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 10 tohto článku VOP. 
 13. Faktúra bude Objednávateľovi vystavená najneskôr do 15 dní a bude odoslaná na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú pri zadávaní Objednávky. Registrovaným Objednávateľom sa faktúra zobrazí aj v ich zákazníckom účte. 

 

 

IV. 

PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY 

 

 1. Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH, ak nie je uvedené inak. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:
  1. platobnou kartou,
  2. okamžitým bankovým prevodom na účet Predávajúceho,
  3. bankovým prevodom na účet Predávajúceho do 48 hodín od zadania Objednávky,
  4. prostredníctvom služby Google Pay,
  5. prostredníctvom služby Apple Pay,
  6. prostredníctvom služby PayPal,
  7. úhradou Bitcoinom,
  8. dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní Tovaru (možné iba v prípade Tovaru, ktorého Cena nepresahuje 680,- EUR),
  9. úhradou na splátky prostredníctvom spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. 
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo Objednávateľovi, ktorý sa v E-shope zaregistroval zrušiť pri zadaní Objednávky možnosť zvoliť si úhradu Ceny formou dobierky v prípade, že u Objednávateľa došlo opakovane k neprevzatiu Tovaru. 
 3. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok, okrem poplatku za dobierku v prípade doručenia na dobierku. Avšak Predávajúci upozorňuje Objednávateľa, že niektorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet). 
 4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke. 
 5. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho. 
 6. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi v lehote do 20 pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky alebo do 20 pracovných dní od uzavretia zmluvy podľa čl. III bod 11 týchto VOP, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou. 
 7. Objednávateľ si môže zvoliť spôsob dodania Tovaru doručením kuriérom na adresu, ktorú Objednávateľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke alebo prevzatím na odbernom mieste prepravnej spoločnosti. 
 8. Po dohode s Predávajúcim prostredníctvom e-mailovej adresy zakaznickyservis@outdpro.sk je možný aj osobný odber Tovaru v priestoroch Predávajúceho. 

 

 

V. 

POUČENIE O PRÁVE SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY 

 

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa: 
  1. viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  2. dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,
  3. Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru. 
 2. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:
  1. písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo
  2. e-mailom na adrese zakaznickyservis@outdpro.sk
 3. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu 2 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. 
 4. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Predávajúci, ak spotrebiteľ využije možnosť použiť prepravný štítok, ktorý mu dodá Predávajúci. Tento prepravný štítok Spotrebiteľ umiestni na vracaný Tovar a Takto označený, primerane zabalený Tovar odovzdá kuriérovi alebo odnesie na odberné miesto Predávajúcim určeného prepravcu. V ostatných prípadoch znáša náklady na vrátenie tovaru Spotrebiteľ. 
 5. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením v súvislosti s nevyhnutným vyskúšaním tovaru v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ. 
 6. Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a vyskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru. Predávajúci upozorňuje na osobitný režim Tovaru, ktorý je zabalený v ochrannom obale s ochrannou pečaťou, viď. bod 8. 
 7. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar s výnimkou platby na dobierku, kedy takúto platbu vráti Predávajúci spotrebiteľovi na bankový účet spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa s predávajúcim môže dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby. Náklady na dopravu a dodanie však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť. 
 8. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. 
 9. V rovnakom rozsahu ako u Spotrebiteľa môže Predávajúci umožniť vrátenie Tovaru aj Objednávateľom, ktorí nie sú Spotrebiteľmi. 

 

 

VI. 

NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE 

 

 1. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej Ceny. 
 2. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Objednávateľa v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Objednávateľ Tovar neprevezme. 
 3. Objednávateľ prevzatím Tovaru zároveň preberá zodpovednosť za nakladanie a manipuláciu s Tovarom, vrátane dodržiavania návodov na použitie, odporúčaní výrobcov, právnych predpisov vzťahujúcich sa k použitiu Tovaru, ako aj bezpečnostných zásad pri manipulácii s Tovarom. Návody na použitie v relevantných prípadoch sú dodané spolu s Tovarom. 
 4. Objednávateľ alebo záujemca o Tovar Predávajúceho môže Predávajúceho kontaktovať za účelom poskytnutia poradenstva o ponúkanom Tovare (pomoc s výberom Tovaru, pomoc s výberom ďalšieho príslušenstva k Tovaru a pod.) 

 

 

VII. 

OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA 

 

 1. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na www.outdpro.sk/ochrana-osobnych-udajov

 

 

VIII. 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV 

 

 1. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov. 
 2. Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť, alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnenom na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk
 3. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na www.soi.sk

 

 

IX. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 1. Na vzťahy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia:
  1. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  2. zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
  3. zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,
  4. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 2. Na vzťahy medzi Predávajúcim a Objednávateľom, ktorý nie je Spotrebiteľom neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 3. Objednávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. 
 4. Prípadné sťažnosti alebo podnety a návrhy môže Objednávateľ Predávajúcemu adresovať na  email: zakaznickyservis@outdpro.sk
 5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 19. 02. 2024.

 

PRÍLOHY

Príloha č. 1 - Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Príloha č. 2 - Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Outdpro Logo
Nastavenie Cookies

Internetový obchod OUTDPRO.sk používa pre správne fungovanie Nevyhnutné súbory Cookies, ktoré ukladá do Vášho zariadenia a pristupuje k nim.

 

Voliteľne však môže internetový obchod OUTDPRO.sk a/alebo riešenia tretích strán, ktoré používa, ukladať do Vášho zariadenia aj Analytické súbory Cookies a/alebo Marketingové súbory Cookies a pristupovať k nim. Vyberte, prosím, či s ich používaním súhlasíte. Viac informácií

Prispôsobiť