Súhlas so spracovaním osobných údajov - Newsletter

V zmysle článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

I. 

ZÁKLADNÉ POJMY

 

 1. Dotknutá osoba - fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.
 2. Prevádzkovateľ :

 

Obchodné meno 

OUTDPRO, s. r. o. 

Sídlo 

Gen. Svobodu 683/7, 089 01  Svidník, Slovenská republika 

IČO 

53613023 

Štatutárny orgán 

Ing. Igor Fek 

Telefón 

+421918530711 

E-mail 

zakaznickyservis@outdpro.sk 

 

(ďalej len „prevádzkovateľ“) 

 

II.

PREDMET SÚHLASU

 

 1. Ako dotknutá osoba týmto udeľujete súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním svojich osobných údajov na nasledovné účely:

   

  Účel spracúvania 

  Rozsah osobných údajov 

  Doba uchovávania  

  Priamy marketing

  E-mail

  Do doby odhlásenia z odberu newslettera

   

 

III.

DOBA SPRACÚVANIA

 

 1. Dané osobné údaje budú spracúvané a uchovávané odo dňa poskytnutia súhlasu v uvedených dobách uchovávania. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované, pseudonymizované alebo anonymizované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

 

IV.

PRENOS DO TRETEJ KRAJINY A MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE

 

 1. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

 

V.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 

 1. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:
  1. žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
  2. namietať spracúvanie svojich osobných údajov,
  3. na prenosnosť osobných údajov,
  4. podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky; dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo + 421232313214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
 2. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu. 

 

VI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné.
 2. Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.
 3. Vo veci spracúvania osobných údajov sa dotknutá osoba môže obrátiť na poverenú osobu pre ochranu osobných údajov prostredníctvom e-mailovej adresy: zakaznickyservis@outdpro.sk. 
Outdpro Logo
Nastavenie Cookies

Internetový obchod OUTDPRO.sk používa pre správne fungovanie Nevyhnutné súbory Cookies, ktoré ukladá do Vášho zariadenia a pristupuje k nim.

 

Voliteľne však môže internetový obchod OUTDPRO.sk a/alebo riešenia tretích strán, ktoré používa, ukladať do Vášho zariadenia aj Analytické súbory Cookies a/alebo Marketingové súbory Cookies a pristupovať k nim. Vyberte, prosím, či s ich používaním súhlasíte. Viac informácií

Prispôsobiť