PODMIENKY OCHRANY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA INTERNETOVÉHO OBCHODU OUTDPRO.SK

Prevádzkovateľom webovej stránky www.outdpro.sk je spoločnosť: OUTDPRO, s. r. o. so sídlom: Gen. Svobodu 683/7, 089 01  Svidník, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom  registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 41743/P, IČO: 53613023, DIČ: 2121427165, IČ DPH: SK2121427165, bankové spojenie: 2002173705/8330, BIC: FIOZSKBAXXX, IBAN: SK0583300000002002173705, e-mail: zakaznickyservis@outdpro.sk, tel. číslo: +421918530711, webové sídlo: www.outdpro.sk (ďalej ako „prevádzkovateľ“). 

 

  1. Informácie uvedené na webovej stránke www.outdpro.sk sú chránené autorským právom podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení. 
  2. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa je zakázané obsah webových stránok vrátane popisu produktov, iných textov, fotografií, ilustrácií, náčrtov, značiek, videí a / alebo grafiky a pod. použiť (rozširovať, reprodukovať, kombinovať, kopírovať, modifikovať, meniť, dopĺňať, zverejňovať, uchovávať a i.) na akýkoľvek iný účel ako na účel, na ktorý bol prevádzkovateľom určený, t. j. prezentácia ponúkaných tovarov v e-shope prevádzkovanom Prevádzkovateľom. 
  3. Prehliadaním a používaním webovej stránky prevádzkovateľa nevznikajú užívateľovi žiadne licenčné práva ani akékoľvek iné práva súvisiace s duševným vlastníctvom.  
  4. Pokiaľ obdržíte dokumenty alebo iné materiály (napr. materiály s fotografiami produktov, nákresmi, texty s odporúčaniami k používaniu alebo akékoľvek iné texty obsahujúce informácie nad rámec zákonných povinností prevádzkovateľa ako predávajúceho, je prípustné ich použitie výlučne iba na osobnú potrebu a na dosiahnutie účelu kúpnej zmluvy v zmysle všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa. Licencia na používanie dokumentov a iných materiálov v takýchto prípadoch je nevýhradná a je obmedzená výlučne na bežné používanie dokumentov a iných materiálov. V takýchto prípadoch nie ste oprávnený udeliť sublicenciu tretím osobám, akýmkoľvek spôsobom komerčne využívať predmetné dokumenty a iné materiály, vykonávať zmeny v dokumentoch a iných materiáloch ani vytvárať nové diela na základe dokumentov a iných materiálov (napr. ich kombinovaním, úpravami, dotváraním nových prvkov a podobne).
Outdpro Logo
Nastavenie Cookies

Internetový obchod OUTDPRO.sk používa pre správne fungovanie Nevyhnutné súbory Cookies, ktoré ukladá do Vášho zariadenia a pristupuje k nim.

 

Voliteľne však môže internetový obchod OUTDPRO.sk a/alebo riešenia tretích strán, ktoré používa, ukladať do Vášho zariadenia aj Analytické súbory Cookies a/alebo Marketingové súbory Cookies a pristupovať k nim. Vyberte, prosím, či s ich používaním súhlasíte. Viac informácií

Prispôsobiť